• promedicum fogászat
  8200 Veszprém, Nárcisz utca 2.
  +36 88 444 644; +36 30 9463 145
 • promedicum panzió
  8200 Veszprém, Nárcisz utca 2.
  +36 70 379 7068
 • GPS
  N 47° 5′ 17,74″ - E 17° 54′ 22,7″
Akciók

Havonta megújuló ajánlatok, fogászati akciók 10 – 50% kedvezmény, a feltüntetett árak tartalmazzák a készpénz fizetés esetén biztosított 9% kedvezményt is.

Részletek
Szolgáltatások

Minőségi fogászati szakellátást biztosítunk elérhető áron! Tájékozódjon és keressen minket, hogy segíthessünk és közösen oldjuk meg fogproblémáját!
Tekintse meg szolgáltatásainkat!

Részletek
Hírek

Érdekességek, hírek a fogászat világából.
A legújabb technikai újdonságok, fogápolási tippek és hasznos tanácsok naprakészen.
Látogasson vissza hetente megújuló blog rovatunkhoz!

Részletek
Panzió

Rendelőnk mellett, nyugodt, csendes környezetben, hat kétágyas, fürdőszobás, légkondicionált, színes TV-vel és internet hozzáférési lehetőséggel ellátott szobával várjuk kedves vendégeinket.

Részletek

Adatvédelmi tájékoztató

Adatvédelmi tájékoztató

A jelen tájékoztató az adatkezelő egyoldalú kötelezettségvállalása az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) és a vonatkozó tagállami jogszabályok szerint.

1. Az adatkezelő és elérhetőségei

 • Az adatkezelő neve: Alfa-Dentál Kft. (a továbbiakban: „Adatkezelő”)
 • Székhelye: 8200 Veszprém, Mindszenty József u.1.
 • Postacíme: 8200 Veszprém, Nárcisz u.2.
 • E-mail címe: info@promedicum.hu
 • Telefonszáma: +36 88 444 644
 • Honlap: www.promedicum.hu

Az Adatkezelő adatvédelmi tisztviselőjének adatai:

 • Neve: Dr. Keil Kálmán
 •  E-mail címe: adatvedelem@promedicum.hu

Az Adatkezelő képviselőjének az adatai a következők:

 • Neve: Dr. Balogh Ottília
 • Postacíme: 8200 Veszprém, Nárcisz u.2.
 • E-mail címe: info@promedicum.hu
 • Telefonszáma: 06 88 444 644

2. Az érintett adatainak kezelése

2.1. Az érintettek köre

Az Adatkezelő fogorvosi járóbeteg ellátás és diagnosztikai szolgáltatás során a páciensek és hozzátartozóik, kapcsolattartók ( a továbbiakban: Érintett) személyes adatait kezeli.

16 év alatti természetes személyek adatait csak a törvényes képviselője hozzájárulásával kezeljük. Felhívjuk figyelmét, hogy az adatkezelést csak hozzájáruló nyilatkozat átvételt követően tudjuk megkezdeni.

Hatályos törvényi rendelkezések alapján a fogorvosi ellátást 18 életévét be nem töltött páciensen csak a törvényes képviselője írásos hozzájárulásával végezhetünk.

A fenti két, egymástól független szabályozás miatt kérjük, hogy az első kezelésre mindenképpen kísérje el gyermekét.

2.2. A kezelt személyes adatok kategóriái, az adatkezelés célja, jogalapja

A./ Időpont foglalás, kapcsolattartás és információ átadás és nyújtás, értesítés esedékessé váló kezelésről, időpont emlékeztető:

Időpont foglalás, fogászati kezelésre, előzetes tájékoztatás email-en és telefonon keresztül, SMS, telefon időpont értesítés,

Adatkezelés jogalapja: Az Érintett hozzájárulása

A kezelt adatok köre:

 • Név 
 • Telefonszám
 • Email cím,
 • Kezelés típusa
 • Fogászati probléma
 • Születési év

B./ Fogászati, képalkotó diagnosztikai, aneszteziológiai szolgáltatás nyújtása természetes személyek számára és ennek keretében:

 • A Páciens azonosítása, a többi ügyféltől, felhasználótól érdeklődőtől való megkülönböztetése
 • Betegnapló, kórelőzmény, lelet készítése, tárolása, diagnosztikai felvétel készítés, tárolás, gyógyszer rendelés

Adatkezelés jogalapja: Törvényi

A kezelt adatok köre:

 • Név, születési név
 • Állandó lakcím, lakóhely
 • Anyja neve
 • Születési hely, idő
 • Telefonszám
 • E-mail cím
 • Egyedi azonosító, TAJ szám
 • Egészségpénztári adatok, aznosító
 • Egészségügyi adatok, kórelőzmény, leletek

Az egészségügyi és személyes adatok felvétele az egészségügyi ellátás része. Az egészségügyi és a személyazonosító adatok kezelt személy (törvényes képviselője) részéről történő szolgáltatása – az egészségügyi ellátás igénybevételéhez kötelezően előírt személyazonosító adatok megadása - önkéntes. Abban az esetben, ha a kezelt személy önként fordul a szolgáltatóhoz, az ellátással összefüggő egészségügyi és személyazonosító adatainak kezelésére szolgáló hozzájárulását – ellenkező nyilatkozat hiányában megadottnak kell tekinteni.

C./ Fogászati szolgáltatás számlázása

Adatkezelés jogalapja: Törvényi

A kezelt adatok köre:

 • Név
 • Cím

D./ Egészségpénztári Elszámolás

Egészség pénztári kártyaszám és a szolgáltató neve címe.

Adatkezelés jogalapja: jogos érdek – A Szervezet jogos érdek a Egészségpénztári szolgáltatóval történő elszámolás

A kezelt adatok köre:

 • Kártyatulajdonos neve, címe
 • EP kártya száma,

Az Adatkezelő személyes adatokat idegen forrás(ok)ból nem gyűjt.

Az Adatkezelő nem végez automatizált döntéshozatalt, beleértve a profilalkotást.

2.3. Az adatkezelés időtartama

Az adatkezelés időtartama

 • Törvényi megfelelés esetén a vonatkozó törvényben meghatározott tárolási idő
 • Szerződés esetén: a szerződésben megfogalmazott határidőig vagy legkésőbb a szerződés lejáratát követő 8 év elteltével
 • Hozzájárulás esetén: az Érintett hozzájárulásának visszavonásáig
 • Jogos érdek esetén: az Érintett tiltakozásáig

A tárolási időtartam leteltét követően a személyes adatok megsemmisítésre kerülnek.

Az 1997. évi XLVII. Törvény az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről 30 §. 1 pontja értelmében az egészségügyi dokumentáció megőrzési ideje az adatfelvételtől számított legalább 30 év (zárójelentések esetében 50 év, képalkotó diagnosztikai felvételek esetében 10 év).

3. Adatfeldolgozó

A Vállalkozás meghatározott célból – így különösen valamely harmadik személlyel fennálló szerződés teljesítése érdekében, illetve a jogszabályban meghatározott kötelezettség, munkaviszonyból származó munkáltatói kötelezettség teljesítése érdekében – az Érintettek személyes adatait továbbíthatja.

Adattovábbítás esetén – jogszabályon alapuló adattovábbítás kivételével – a Vállalkozás kizárólag olyan címzettek részére továbbítja az Érintett személyes adatait, amelyek az Európai Unió területén székhellyel rendelkeznek, vagy amelyek megfelelő garanciákat nyújtanak arra, hogy az általuk történő adatkezelés a GDPR követelményeinek megfelel.

Amennyiben a Vállalkozás személyes adatot harmadik országba – tehát az Európai Unión kívüli országba – vagy nemzetközi szervezet részére továbbít (vagy harmadik országban működő adatkezelő vagy nemzetközi szervezet számára elérhetővé tesz), úgy a Vállalkozás köteles arról gondoskodni, hogy a harmadik országban működő címzett, illetve a nemzetközi szervezet az Érintett személyes adataival kapcsolatosan a Vállalkozás által biztosított védelemmel azonos mértékű védelmet biztosítson a GDPR V. fejezetében foglaltaknak megfelelően.

Az Adatkezelő a következő, a GDPR követelményenek megfelelő adatfeldolgozók számára továbbít adatot.

Az Adatkezelő a következő, a GDPR követelményenek megfelelő adatfeldolgozók számára továbbít adatot.

a) Med-Conto Bt. 8200 Veszprém, Madách u.40. - könyvelési feladatok ellátása, átadott személyes adatok: számla kötelező tartalmi elemei)

b) Medadmin Kft. 6721 Szeged, Juhász Gyula u.36. - egészségügyi software szolgáltató, adathozzáférés meghibásodás esetén.

c) Központi Implantátum Regiszter-OEP - átadott adatok: név, születési név, anyja neve, születési hely idő, kezelés meghatározása.

d) EESZT – Egységes Egészségügyi Szolgáltatási tér - átadott adatok: egészségügyi és személyes adatok.


 

4. Az érintett jogai

Az Érintett az 1. Pontban megjelölt elérhetőségeken az Adatkezelőnél,

 • kérheti, hogy adjon tájékoztatást a személyes adatai kezeléséről,
 • kérheti adatainak helyesbítését,
 • tájékoztatást kérhet az adatkezelésről
 • kérheti személyes adatainak törlését és az adatkezelés korlátozását,

Érintett fenti jogaival bármikor élhet.

Az Adatkezelő a kérelem benyújtását követően legkésőbb 1 hónapon belül – kivételes esetben a jogszabály által megengedett ennél hosszabb határidőben – elintézi vagy elutasítja (indoklással ellátva) a bejelentést. A vizsgálat eredményéről az Érintettet írásban tájékoztatja.

A tájékoztatás költsége

A Szervezet az intézkedéseket, illetve a szükséges tájékoztatásokat első alkalommal díjmentesen biztosítja.

Amennyiben az Érintett egy hónapon belül 2. alkalommal is kikéri ugyan azon adatokat, melyek ez idő alatt nem változtak az Adatkezelő adminisztratív költséget számít fel.

 • Az adminisztratív költség elszámolás alapja a mindenkori minimálbér órára vetített költsége, mint óradíj.
 • Továbbá a papír alapú tájékoztatási igény esetén a válasz nyomtatási költsége önköltségi áron és postázási költsége.

4.1. A hozzáféréshez való joga

Az Érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, akkor jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és az alábbi információkhoz hozzáférést kapjon:

 • (a) az adatkezelés céljai az adott személyes adat vonatkozásában,
 • (b) az érintett személyes adat kategóriái,
 • (c) azon címzettek kategóriái, akinek az érintett személyes adatait közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, ill. nemzetközi szervezeteket (a harmadik országbeli címzettek, továbbá a nemzetközi szervezetek részére történő adattovábbítás esetén az Érintett jogosult tájékoztatást kérni arra vonatkozóan, hogy az adattovábbítás megfelelő garanciák mellett történik-e),
 • (d) az érintett személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai,
 • (e) az Érintettet megillető érintetti jogok (helyesbítés, törlés vagy korlátozás joga, az adathordozhatósághoz való jog, valamint a tiltakozás joga az ilyen személyes adatok kezelése ellen),
 • (f) a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga,
 • (g) ha az adatot az Adatkezelő nem az Érintettől szerezte, akkor a forrásra vonatkozó minden elérhető információ,
 •  (h) az érintett személyes adatra vonatkozó automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is; ha történik ilyen természetű adatkezelés, akkor a tájékoztatásnak ki kell terjednie az alkalmazott logikára és arra, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az Érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

Ha az Érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmét, a kért információkat széles körben használt elektronikus formában kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az Érintett másként kéri.

Az Adatkezelő az Érintettől a kérelem teljesítését megelőzően, annak tartalmának pontosítását, a kérelmezett információk, illetve adatkezelési tevékenységek pontos megjelölését kérheti.

Amennyiben az Érintett jelen pont szerinti hozzáférési joga hátrányosan érinti mások jogait és szabadságait, így különösen mások üzleti titkait vagy szellemi tulajdonát, az Adatkezelő jogosult az Érintett kérelmének teljesítését szükséges és arányos mértékben megtagadni.

Abban az esetben, amennyiben az Érintett a fenti tájékoztatást több példányban kéri, az Adatkezelő jogosult a többlet példányok elkészítésének adminisztratív költségeivel arányos és ésszerű mértékű díjat felszámítani.

Amennyiben az Érintett által megjelölt személyes adatot az Adatkezelő nem kezeli, úgy erről is köteles az Érintettet írásban tájékoztatni.

4.2. A helyesbítéshez való jog

Az Érintett jogosult ahhoz, hogy a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését kérje. Amennyiben az Érintettre vonatkozó személyes adatok hiányosak, úgy az Érintett jogosult a személyes adatok kiegészítését kérni.

A helyesbítéshez/kiegészítéshez kapcsolódó jog gyakorlása során az Érintett köteles megjelölni, hogy mely adatok pontatlanok, illetve hiányosak, továbbá köteles az Adatkezelőt a pontos, teljeskörű adatról is tájékoztatni. Az Adatkezelő jogosult indokolt esetben az Érintettet felhívni arra, hogy a pontosított adatot megfelelő módon – elsősorban okirattal - bizonyítsa az Adatkezelő számára.

Az Érintett az adatok helyesbítését, kiegészítését indokolatlan késedelem nélkül teljesíti.

Az Adatkezelő az Érintett helyesbítéshez való jogának érvényesítésére irányuló kérelmének teljesítését követően haladéktalanul tájékoztatja azon személyeket, akikkel az Érintett személyes adatait közölte, feltéve, hogy az nem lehetetlen vagy nem igényel az Adatkezelőtől aránytalan erőfeszítést. Az Érintettet kérésére az Adatkezelő tájékoztatja ezen címzettekről.

4.3. A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

Az Érintett jogosult indítványozni, hogy az Adatkezelő a reá vonatkozó személyes adato(ka)t indokolatlan késedelem nélkül törölje, amennyiben az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 • (a) az Érintett által megjelölt személyes adatra nincsen szükség abból a célból, amelyből azokat az Adatkezelő gyűjtötte vagy más módon kezelte,
 • (b) az Adatkezelő a személyes adatot (ideértve a különleges adatot is) az Érintett hozzájárulása alapján kezelte, az Érintett a hozzájárulását írásban visszavonta és az adatkezelésnek nincs más jogalapja,
 • (c) az Érintett az Adatkezelő jogos érdekén alapuló adatkezelés tekintetében tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs az Adatkezelő számára olyan kényszerítő erejű jogos ok, amely elsőbbséget élvez az Érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak,
 • (d) az Adatkezelő a személyes adatot jogellenesen kezelte,
 • (e) az Adatkezelő által kezelt adatot az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy nemzeti jogban előírt jogszabályi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell,
 • (f) az Érintett az adatkezelés ellen tiltakozik és nincs elsőbbséget élvező ok az adatkezelésre.

Az Érintett a törléshez kapcsolódó kérelmét írásban köteles előterjeszteni és köteles megjelölni, hogy mely személyes adatot milyen okból kíván töröltetni.

Amennyiben az Adatkezelő az Érintett törléshez kapcsolódó indítványának helyt ad, úgy a kezelt személyes adatot valamennyi nyilvántartásából törli, és erről az Érintettet megfelelő módon tájékoztatja.

Abban az esetben, amennyiben az Adatkezelő az Érintett személyes adatainak törlésére köteles, az Adatkezelő minden olyan ésszerű lépést megtesz – ideértve a technikai intézkedések alkalmazását is – amely ahhoz szükséges, hogy a személyes adatok kötelező törléséről tájékoztassa azon adatkezelőket is, akik az Érintett személyes adatait azok nyilvánosságra hozatala következtében ismerték meg. Az Adatkezelő a tájékoztatójában arról köteles a többi adatkezelőt értesíteni, hogy az Érintett személyes adataira mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másolatpéldányának törlését az Érintett kérelmezte.

Az Adatkezelő az Érintett törléshez való jogának érvényesítésére irányuló kérelmének teljesítését követően haladéktalanul tájékoztatja azon személyeket, akikkel az Érintett személyes adatait közölte, feltéve, hogy az nem lehetetlen vagy nem igényel az Adatkezelőtől aránytalan erőfeszítést. Az Érintettet kérésére az Adatkezelő tájékoztatja ezen címzettekről.

Az Adatkezelő nem köteles a személyes adatok törlésére abban az esetben, ha az adatkezelés szükséges:

 • (a) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlásához,
 • (b) a magyar vagy európai uniós jogszabály által az Adatkezelőre telepített személyes adatok kezelésére irányuló kötelezettség teljesítéséhez,
 • (c) közérdekből vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtásához,
 • (d) a népegészségügy területét érintő közérdek megvalósításához,
 • (e) közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, feltéve, hogy az Érintett elfeledtetéshez való jogának gyakorlása következtében valószínűsíthetően lehetetlenné vagy komolyan veszélyeztetetté válna az adatkezelés,
 • (f) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

4.4. Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az Érintett jogosult indítványozni, hogy az Adatkezelő a reá vonatkozó személyes adato(k) kezelését, felhasználását korlátozza, amennyiben az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 • (a) az Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát (ebben az esetben a korlátozás addig tart, amíg az Adatkezelő ellenőrzi az adat pontosságát),
 • (b) az Adatkezelő a személyes adatot jogellenesen kezelte, de az Érintett törlés helyett korlátozást kér,
 • (c) az Adatkezelő számára az adatkezelés célja megszűnt, de az Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez,
 • (d) az Érintett az Adatkezelő jogos érdekén alapuló adatkezelés tekintetében tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs az Adatkezelő számára olyan kényszerítő erejű jogos ok, amely elsőbbséget élvez az Érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak; ebben az esetben a korlátozás addig áll fenn, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Érintett jogos indokaival szemben.

Korlátozás esetén a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Érintett hozzájárulásával vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében vagy uniós, illetve valamely európai uniós tagállam fontos közérdekből lehet kezelni.

Az Adatkezelő az adatkezelés korlátozásának feloldásáról az Érintettet előzetesen tájékoztatja.

Az Adatkezelő az Érintett korlátozásához való jogának érvényesítésére irányuló kérelmének teljesítését követően haladéktalanul tájékoztatja azon személyeket, akikkel az Érintett személyes adatait közölte, feltéve, hogy az nem lehetetlen vagy nem igényel az Adatkezelőtől aránytalan erőfeszítést. Az Érintettet kérésére az Adatkezelő tájékoztatja ezen címzettekről.

4.5. A tiltakozáshoz való jog

Tekintettel arra, hogy az Adatkezelő nem végez közérdekű adatkezelést és közhatalmi jogosítványai sincsenek, nem végez tudományos vagy történelmi kutatást, illetve az adatkezelésre statisztikai célból sem kerül sor, így esetében a jogos érdeken alapuló adatkezelések esetén merülhet fel a tiltakozáshoz való jog gyakorlása.

Amennyiben az Érintettek adatainak kezelésére jogos érdekre alapítottan kerül sor, fontos garanciális jellegű rendelkezés, hogy az Érintett számára az adatkezelés kapcsán biztosítani kell a megfelelő tájékoztatást és a tiltakozás jogának érvényesítését. A jelen jogra legkésőbb az Érintettel való első kapcsolatfelvétel során kifejezetten fel kell hívni a figyelmét.

Az Érintett ennek alapján jogosult tiltakozni személyes adatainak kezelése ellen és ilyen esetben az Adatkezelő nem kezelheti tovább az Érintett személyes adatait, kivéve, ha bizonyítható, hogy

 • (a) az adatkezelést az Adatkezelő részéről olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben vagy
 • (b) az adatkezelés az Adatkezelő jogi igényeinek előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódik.

4.6. Az adathordozhatósághoz való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, az Adatkezelő által kezelt személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt az Adatkezelő akadályozná.

Az adathordozhatósághoz való jog azon személyes adatok tekintetében gyakorolhatók, amelyeket az Érintett az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott, és

 • (a) Az Érintett hozzájárulásán vagy szerződéses jogalapon alapul az adatkezelés, és
 • (b) az adatkezelés automatizált módon történik.

Amennyiben az egyébként technikailag megvalósítható, az Adatkezelő az Érintett kérésére a személyes adatokat közvetlenül egy másik, az Érintett kérelmében megjelölt adatkezelő részére továbbítja. A jelen pont szerinti adathordozhatósághoz való jog nem teremt kötelezettséget arra vonatkozóan, hogy az adatkezelők egymással műszakilag kompatibilis adatkezelő rendszereket vezessenek be vagy tartsanak fenn.

Az adathordozhatóság körében az Adatkezelő köteles ingyenesen az Érintett számára az adathordozót rendelkezésre bocsátani.

Abban az esetben, amennyiben az Adatkezelő adathordozhatósághoz való joga hátrányosan érinti mások jogait és szabadságait, így különösen mások üzleti titkait, vagy szellemi tulajdonát, az Adatkezelő jogosult az Érintett kérelmének teljesítését szükséges mértékben megtagadni.

Az adathordozhatóság körében tett intézkedés nem jelenti az adatok törlését, azokat az Adatkezelő mindaddig nyilvántartja, ameddig az adatok kezelésére az Adatkezelő megfelelő céllal, illetve jogalappal rendelkezik.

4.7. Jogorvoslathoz való jog

4.7.1. Panasztételhez való jog

Ha az Érintett úgy ítéli meg, hogy az Adatkezelő általi személyes adatainak kezelése megsérti a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályok, így különösen a GDPR, rendelkezéseit, jogában áll a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál panaszt benyújtani.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei:

 • Honlap: http://naih.hu/
 • Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
 • Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
 • Telefon: +36-1-391-1400
 • Fax: +36-1-391-1410
 • E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Az Érintettnek joga van más, így különösen a szokásos tartózkodási helye, munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti európai uniós tagállamban létrehozott, felügyeleti hatóságnál is panaszt tenni.

4.7.2. A bírósághoz fordulás joga (keresetindítási jog)

Az Érintett – panasztételi jogától függetlenül – bírósághoz fordulhat, ha a személyes adatainak kezelése során megsértették a GDPR szerinti jogait.

Az Adatkezelővel mint belföldi tevékenységi hellyel rendelkező adatkezelővel szemben magyar bíróság előtt indítható per.

Az Érintett a pert a jelenlegi Infotv. 22. § (1) bek. szerint a lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindíthatja. Magyarországon a törvényszékek elérhetősége az alábbi linken található: http://birosag.hu/torvenyszekek.

Tekintettel arra, hogy az Adatkezelő nem minősül valamely tagállam közhatalmi jogosítványait gyakorolva eljáró közhatalmi szervének, az Érintett a pert a szokásos tartózkodási hely szerinti tagállam hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósága előtt is megindíthatja, amennyiben az Érintett szokásos tartózkodási helye az Európai Unió más tagállamában van.

4.7.3. Egyéb igényérvényesítési lehetőség

Az Érintettnek jogában áll a panasznak a nevében történő benyújtásával, a felügyeleti hatóság határozatának bírósági felülvizsgálatával, a keresetindítással, valamint a kártérítési jogának a nevében történő érvényesítésével egy olyan nonprofit jellegű szervezetet vagy egyesületet megbízni, amelyet valamely európai uniós tagállam jogának megfelelően hoztak létre és amelynek alapszabályban rögzített céljai a közérdek szolgálata, valamint az érintettek jogainak és szabadságának a személyes adatok vonatkozásában biztosított védelme.

5. Egyéb rendelkezések

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a Tájékoztatót bármikor módosítsa. Az Adatkezelő a módosításról az Érintettet a honlapon való közzététel útján, a módosítás hatályba lépését megelőzően legalább 8 nappa értesíti.

Veszprém 2018. május 25.


Alfa-Dentál kft.

Képviseletében: Dr. Balogh Ottília ügyvezető

 
 

PANZIÓ Adatvédelmi Tájékoztató

Adatvédelmi tájékoztató

A jelen tájékoztató az adatkezelő egyoldalú kötelezettségvállalása az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) és a vonatkozó tagállami jogszabályok szerint.

1. Az adatkezelő és elérhetőségei

Az adatkezelő neve: HOKE-TIKA Idegenforgalmi, Turisztikai Kft. (a továbbiakban: „Adatkezelő”)

Székhelye: 8200 Veszprém, Mindszenty József u.1.

Postacíme: 8200 Veszprém, Nárcisz u.2.

E-mail címe: info@promedicum.hu

Telefonszáma: +36 88 444 644

Honlap: www.promedicum.hu

Az Adatkezelő adatvédelmi tisztviselőjének adatai:

 Neve: Dr. Keil Kálmán

 Postacíme: 8200 Veszprém, Nárcisz u.2.

E-mail címe: adatvedelem@promedicum.hu

Telefonszáma: +36 88 444 644

Az Adatkezelő képviselőjének az adatai a következők:

Neve: Dr. Balogh Ottilia

Postacíme: 8200 Veszprém, Nárcisz u.2.

E-mail címe: ottiliabalogh@promedicum.hu

Telefonszáma: +36 70 3797068

 

2. Az érintett adatainak kezelése

2.1. Az érintettek köre

Az Adatkezelő szállodai/panzió szolgáltatás nyújtása során, a szolgáltatást igénybe vevő, az azt megrendelő természetes személyek, valamint hozzátartozóik, kapcsolattartók ( a továbbiakban: Érintett) személyes adatait kezeli. Az érintettek tehát elsődlegesen a vendégek, valamint az Adatkezelő természetes személy Partnerei.

2.2. A kezelt személyes adatok kategóriái, az adatkezelés célja, jogalapja

Cookie kezelés

Az Adatkezelő a testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

Az adatkezelés célja: a felhasználók azonosítása, nyomon követése, egymástól való megkülönböztetése, a felhasználók aktuális munkamenetének azonosítása, az annak során megadott adatok tárolása, az adatvesztés megakadályozása, webanalitikai mérések, személyre szabott kiszolgálás.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.

A kezelt adatok köre: azonosítószám, dátum, időpont, valamint az előzőleg meglátogatott oldal.

Az adatkezelés időtartama: maximum 1 nap

Adatfeldolgozó neve, székhelye, adatfeldolgozói feladat leírása:Infornax Szövetkezet, 8200 Veszprém, József Attila u. 9.

A felhasználók és aktuális munkamenetük azonosítása, az annak során megadott adatok tárolása, az adatvesztés megakadályozása, webanalitikai mérések, személyre szabott kiszolgálás.

Az adatkezeléssel kapcsolatos további információk: A sütit a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében a sütik alkalmazását. A sütik kezelésére általában a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem/Előzmények/Egyéni beállítások menü alatt, cookie, süti vagy nyomkövetés megnevezéssel van lehetőség.

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: a szolgáltatás igénybevételének lehetetlenülése az adott oldal szolgáltatásai tekintetében.

Honlap szervernaplózása

A promedicum.hu weblap meglátogatásakor a webszerver automatikusan naplózza a felhasználó tevékenységét.

Az adatkezelés célja: a honlap látogatása során a szolgáltató, a szolgáltatások működésének ellenőrzése, a visszaélések megakadályozása érdekében rögzíti a látogatói adatokat.

Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja. Cégünknek jogos érdeke fűződik a weboldal biztonságos működéséhez.

A kezelt személyes adatok típusa: azonosítószám, dátum, időpont, a meglátogatott oldal címe.

Az adatkezelés időtartama: maximum 6 hónap.

Adatfeldolgozó neve, székhelye, adatfeldolgozói feladat leírása: Infornax Szövetkezet, 8200 Veszprém, József Attila u. 9.

 Látogatói adatok és a szerver működéséhez szükséges információk rögzítése

További információk: cégünk a naplóállományok elemzése során felmerült adatokat más információval nem kapcsolja össze, a felhasználó személyének azonosítására nem törekszik. A meglátogatott oldalak címe, valamint a dátum, időpont adatok önmagukban az érintett azonosítására nem alkalmasak, azonban egyéb (pl. regisztráció során megadott) adatokkal összekapcsolva alkalmasak arra, hogy segítségükkel a felhasználóra vonatkozó következtetéseket lehessen levonni.

Külső szolgáltatók naplózással kapcsolatos adatkezelése: A portál htmlkódja a cégünktől független, külső szerverről érkező és külső szerverre mutató hivatkozásokat tartalmaz. A külső szolgáltató szervere közvetlenül a felhasználó számítógépével áll kapcsolatban. Felhívjuk látogatóink figyelmét, hogy e hivatkozások szolgáltatói az ő szerverükre történő közvetlen kapcsolódás, a felhasználó böngészőjével való közvetlen kommunikáció miatt felhasználói adatokat (pl. IP cím, böngésző, operációs rendszer adatai, egérmutató mozgása, meglátogatott oldal címe és a látogatás időpontja)képesek gyűjteni. Az IP cím olyan számsorozat, mellyel az internetre fellépő felhasználók számítógépei, mobil eszközei egyértelműen azonosíthatók. Az IP címek segítségével akár földrajzilag is lokalizálható az adott számítógépet használó látogató. A meglátogatott oldalak címe, valamint a dátum, időpont adatok önmagukban az érintett azonosítására nem alkalmasak, azonban egyéb (pl. regisztráció során megadott) adatokkal összekapcsolva alkalmasak arra, hogy segítségükkel a felhasználóra vonatkozó következtetéseket lehessen levonni.

Ajánlatkéréssel összefüggő adatkezelés

Panziónkban lehetőséget biztosítunk arra, hogy elektronikus (email) vagy telefon útján ajánlatot kérjenek vendégeink.

A személyes adatok kezelője: HOKE-TIKA Idegenforgalmi, Turisztikai Kft., 8200 Veszprém, Mindszenty József u.1.

Az adatkezelés célja: előzetes tájékozódás a szálloda árairól és egyéb információ nyújtás a szolgáltatással kapcsolatban.

Az adatkezelés jogalapja: a szállást foglaló személy előzetes hozzájárulása, GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont, illetve az adatkezelés a szerződés megkötését megelőzően, az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges –GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont.

A kezelt személyes adatok köre: megszólítás; vezetéknév és keresztnév; telefonszám; e-mail cím; szállóvendégek száma, tartózkodás időtartama, táplálkozási szokások.

Az adatkezelés időtartama: a foglalás szerinti tartózkodási dátum utolsó napját követő két év.

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Az adatok szolgáltatása önkéntes, de ezek elmaradása esetén a panzió nem tud ajánlatot adni.

Egyszeri információkérés/folyamatos rendszeres kapcsolattartás során kezelt adatok

Adatkezelő biztosítja, hogy az érintett vele különböző módokon és fórumokon folyamatosan, vagy rendszeresen kapcsolatot tartson. Ilyen például az elektronikus alapú kapcsolattartás; az érintettel folyatott e-mailváltás, a postai úton vagy telefonon történő kapcsolattartás, stb.

A személyes adatok kezelője: HOKE-TIKA Idegenforgalmi és Turisztikai Kft., 8200 Veszprém, Mindszenty József u.1.

Az adatkezelés célja: az érintett számára megfelelőinformáció nyújtása és kapcsolattartás.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása –GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont.Abban azesetben, ha az Adatkezelőés az érintett megállapodást kötnekegymással például az Adatkezelővalamely szolgáltatásának, például aszálláshely-szolgáltatás igénybevételéről, az adatkezelés jogalapjaalapulhat a szerződéskötésen is. Kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás, ígya vonatkozó adatok kezelése alapulhat az érintett, harmadik személy,vagy az Adatkezelőjogos érdekén, valamint más, jogszabályban meghatározott más jogalapon is, lehet például jogszabály alapjánkötelező.

A kezelt személyes adatok köre:vezetéknév és keresztnév; telefonszám; e-mail cím; kérdés tartalma.

Az adatkezelés időtartama:cél megvalósulásáig, vagy ha az érintett vagyharmadik személy, vagy az Adatkezelőérdeke, vagy kötelezettség teljesítése megkívánja, akkor a cél megvalósulását követően, az érdekmegszűnéséig, vagy kötelezettség teljesítésének fennállásáig. Ha azadatkezelés módja vagy más alapján jogszabály kötelezőenmeghatározza az adatkezelés időtartamát, úgy az Adatkezelőavonatkozó jogszabályban meghatározott ideig kezeli az adatokat.

Bejelentkezés és a bejelentőlap/vendég-és idegenforgalmi nyilvántartás

Érintett az érkezésekor, a lefoglalt és visszaigazolt szobájának elfoglalásaelőtt bejelentőlapot tölt ki, amelyben hozzájárul ahhoz, hogy az Adatkezelő az alább megadott adatokat a vonatkozó jogszabályokban(ígykülönösen az idegenrendészettel, valamint az idegenforgalmi adóval kapcsolatosjogszabályokban) meghatározott kötelezettségei teljesítése, illetve ateljesítés bizonyítása, továbbá az érintett beazonosítása céljábólmindaddig kezelje, amíg az illetékes hatóság az adott jogszabályokbanmeghatározott kötelezettségek teljesítését ellenőrizheti.

A személyes adatok kezelője: HOKE-TIKA Idegenforgalmi és Turisztikai Szolgáltató Kft., 8200 Veszprém, Mindszenty Jószef u.1.

Az adatkezelés célja: a jogszabályoknak (különösen az idegenrendészeti és idegenforgalmi adóval kapcsolatos jogszabályoknak) történő maradéktalan megfelelés biztosítása, a szálláshely szolgáltatási szerződés létrejötte, továbbá teljesülésének, teljesítésénekbizonyítása, valamint az esetleges igényérvényesítés és kapcsolattartás az érintettel. A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény felhatalmazása alapján, a helyi önkormányzat idegenforgalmi adó megállapítására vonatkozó rendelete alapján, kötelező az adatkezelés a név, születési hely és idő, lakcím, állampolgárság vonatkozásában, így azok az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatások igénybe vételének jogszabályi feltételei.Adatkezelő felhívja az érintettek figyelmét, hogy tekintettel a 2011. évi CXII. törvény 6.§ 5. bekezdésében foglaltakra, az érintett által önként megadott adatokat az adóval (különösen az idegenforgalmi adóval) kapcsolatos jogszabályokból fakadó kötelezettségeinek teljesítése céljából, valamint jogos érdekeinek érvényesítése céljából, azérintett további külön hozzájárulása nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.A papíralapú bejelentkező lapok és egyéb papíralapú, adatokat tartalmazó iratok őrzésére, tárolására, megsemmisítésére vonatkozóan az Adatkezelő a jelen szabályzatnak és az Iratkezelési Szabályzatnak megfelelően jár el.

Az adatkezelés jogalapja:A bejelentkezés, a bejelentőlap kitöltése önkéntes hozzájáruláson alapul, de a szolgáltatások igénybe vételének feltétele, és a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvényáltalmeghatározott adatok vonatkozásában–ha azokat az érintettönkéntesen megadta -, az adatkezelés kötelező.

A kezelt személyes adatok köre:vezeték-és keresztnév; születési hely, idő; lakcím; telefonszám; e-mail cím; személyi igazolvány szám; gépkocsi rendszáma; állampolgárság; fizetés módja; érkezés és elutazás dátuma. Idegenforgalmi adó mentesség megállapításával kapcsolatos ügyben az önkormányzati adóhatóság részére az alábbi adatok kerülhetnek továbbításra: vezeték-és keresztnév; születési hely, idő; érkezés és elutazás dátuma. A bejelentő lapon az e-mail cím megadása nem kötelező. .

Az adatkezelés időtartama:jogszabály alapján kötelezőadatok esetén afelvételtől számított5 évig,egyéb adatok vonatkozásában azon jogviszonyból eredőjogok éskötelezettségek érvényesíthetőségének elévüléséig tart, amely jogviszonykapcsán az Adatkezelőa személyes adatokat kezeli, olyan adatok vonatkozásában, amelyek bizonylatokra kerülnek, és a bizonylat akönyvviteli elszámolást támasztja alá, az adatkezelés időtartama a 2000.évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján legalább 8 évig.

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei:nem jön létre szerződés a szállodai szobára vonatkozóan, vagy nem állapítható meg idegenforgalmi adó-mentesség

Vendégkönyv

Érintett a Promedicum Panzió recepcióján papír alaponelérhetővendégkönyvbe véleményt, megjegyzést írhat adatainak megadásával párhuzamosan.

A személyes adatok kezelője: HOKE-TIKA Idegenforgslmi és Tu7risztikai Szolgáltató Kft., 8200 Veszprém, Mindszenty j.u.1.

Az adatkezelés célja: az, hogy az érintett az Adatkezelőszolgáltatásaivalkapcsolatos véleményét kinyilváníthassa az Adatkezelőszolgáltatásai minőségének javítása érdekében, továbbá Adatkezelőrészérőlkapcsolattartás az érintettel esetleges vendégpanasz miatt.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása –GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont.

A kezelt adatok köre: érintett által megadott adatok, tipikusan: vezeték-és keresztnév, lakcím, e-mail cím, megjegyzés/vélemény.

Az adatkezelés időtartama:érintett kérésére az azonosíthatóság megszüntethető anonimizálással.

Az adatkezeléssel kapcsolatos további információk: Érintett tudomásul veszi, hogy a vendégkönyvet más érintettek, ésharmadik személyek is elérhetik, ezért a vendégkönyv használatával kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a vendégkönyvben meghatározottadatait más érintettek, valamint harmadik személyek is megismerhessék.Tekintettel arra, hogy Adatkezelőa vendégkönyvben megadott adatokat nem vizsgálja, de a vendégkönyvet elérhetővé teszi, ezért a vendégkönyvhasználatáért Adatkezelőfelelősséget nem vállal. Ennek megfelelően érintett a vendégkönyvet körültekintően kell, hogy használja.

Banki adatokkal kapcsolatos adatkezelés

Adatkezelőlehetővé teszi, hogy érintett a termékek/szolgáltatások ellenértékét bankon keresztül történő átutalással vagy bankkártyával egyenlítse ki, illetve bankkártya adatainak megadásával bankkártya garanciát nyújtson az általa igénybe venni kívánt szolgáltatások biztosítékaként, azokat előre fizesse, kötbért érvényesítsen.

A személyes adatok kezelője: HOKE-TIKA Idegenforgalmi és Turisztikai Szolgáltató Kft., 8200 Veszprém, Mindszenty József u.1.

Az adatkezelés célja: az érintett részéről történő pénzügyi teljesítés elősegítése, ellenőrzése.

Az adatkezelés jogalapja: a bankon keresztül történő átutalás, bankkártya használat és így a kapcsolódó adatok Adatkezelő részére történő közlése az érintett hozzájárulásán alapul –GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont.

A kezelt adatok köre: számlabirtokos neve, számlabirtokos bankszámla száma, átutalás közleménye, átutalás összege, bankkártya adatok (bankkártya száma, kártyán szereplő név, lejárat ideje, CVC kód)

Az adatkezelés időtartama: azonosítási és kapcsolattartási adatok vonatkozásában azon jogviszonyból eredőjogok és kötelezettségek érvényesíthetőségének elévüléséig tart, amely jogviszony kapcsán azAdatkezelőa személyes adatokat kezeli, olyan adatok vonatkozásában, amelyek bizonylatokra kerülnek, és a bizonylat a könyvviteli elszámolást támasztja alá, az adatkezelés időtartama a 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján legalább 8 év. Bankkártya adatok esetén a szerződésszerű teljesítés megtörténtéig, az igénybevett szolgáltatások ellenértékének kiegyenlítéséig.

Az adatkezeléssel kapcsolatos további információk: A bank-és üzleti titok megőrzése érdekében Adatkezelő minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy fenti adatok kizárólag azoknak a Munkatársaknak jusson tudomására, akinek az a feladatai elvégzése érdekében elengedhetetlenül szükséges, és ehhez megfelelő jogosultsággal rendelkezik. Bankkártya garanciaként kizárólag olyan online felületeken keresztül fogadunk és kezelünk bankkártya adatokat, melyek megfelelő biztonsági protokollal rendelkeznek.

Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat a következő:

a)Érintett a banki átutalást az általa választott és számára elérhető csatornán teszi meg, vagy bankkártya adatainak megadásával bankkártya garanciát nyújt az általa igénybe venni kívánt szolgáltatások biztosítékaként.

b)Érintett a banki átutalás megtörténtével, illetve bankkártya adatainak megadásával az Adatkezelő számára megismerhetővé teszi a fenti adatait.

c)Adatkezelőa banki átutalások esetén különösen a név, összeg,közlemény adatait ellenőrzi. Bankkártya garancia esetén a megadott adatokat kizárólag akkor kezeli, ha a lemondási feltételek megsértése esetén a kártyát terhelni jogosult, vagy a szerződésszerű teljesítés, illetve az igénybevett szolgáltatások kiegyenlítése, előlegezése az érintett előzetes hozzájárulásával a megadott kártyaadatok alapján történik.

d)A banki átutalás, illetve a bankkártyás fizetés adatait Adatkezelő, könyvelői és számviteli feladatok ellátásával megbízott adatfeldolgozója felé átadhatja.

Egyéb adatkezelések

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy egyes hatóságok, közfeladatot ellátó szervek, bíróságok személyes adatok közlése céljából megkereshetik cégünket. Cégünk e szervek részére –amennyiben az érintett szerv a pontos célt és az adatok körét megjelölte –személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges, és amennyiben a megkeresés teljesítését jogszabály írja elő.

3. Adatfeldolgozó

A Vállalkozás meghatározott célból – így különösen valamely harmadik személlyel fennálló szerződés teljesítése érdekében, illetve a jogszabályban meghatározott kötelezettség – az Érintettek személyes adatait továbbíthatja.

Adattovábbítás esetén – jogszabályon alapuló adattovábbítás kivételével – a Vállalkozás kizárólag olyan címzettek részére továbbítja az Érintett személyes adatait, amelyek az Európai Unió területén székhellyel rendelkeznek, vagy amelyek megfelelő garanciákat nyújtanak arra, hogy az általuk történő adatkezelés a GDPR követelményeinek megfelel.

Amennyiben a Vállalkozás személyes adatot harmadik országba – tehát az Európai Unión kívüli országba – vagy nemzetközi szervezet részére továbbít (vagy harmadik országban működő adatkezelő vagy nemzetközi szervezet számára elérhetővé tesz), úgy a Vállalkozás köteles arról gondoskodni, hogy a harmadik országban működő címzett, illetve a nemzetközi szervezet az Érintett személyes adataival kapcsolatosan a Vállalkozás által biztosított védelemmel azonos mértékű védelmet biztosítson a GDPR V. fejezetében foglaltaknak megfelelően.

Az Adatkezelő a következő, a GDPR követelményenek megfelelő adatfeldolgozók számára továbbít adatot.

a) Med-Conto Bt. 8200 Veszprém, Madách u.40. - könyvelési, számviteli feladatok ellátása.

Átadott személyes adatok:  számla kötelező tartalmi elemei.

b) NAV – jogszabályon alapuló adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése.

Átadott személyes adatok: számla kötelező tartalmi elemei (név, cím, számla kibocsátás ideje, fizetett összeg.)

c) VMJV adóhivatala: jogszabályon alapuló adatszolgáltatási kötelezettség ellenőrzése.

Átadott személyes adatok: név; lakcím; születési hely, idő; személyigazolvány szám; tartózkodási idő.

4. Az érintett jogai

Az Érintett az 1. Pontban megjelölt elérhetőségeken az Adatkezelőnél,

kérheti, hogy adjon tájékoztatást a személyes adatai kezeléséről,
kérheti adatainak helyesbítését,
tájékoztatást kérhet az adatkezelésről
kérheti személyes adatainak törlését és az adatkezelés korlátozását,

Érintett fenti jogaival bármikor élhet.

Az Adatkezelő a kérelem benyújtását követően legkésőbb 1 hónapon belül – kivételes esetben a jogszabály által megengedett ennél hosszabb határidőben – elintézi vagy elutasítja (indoklással ellátva) a bejelentést. A vizsgálat eredményéről az Érintettet írásban tájékoztatja.

A tájékoztatás költsége

A Szervezet az intézkedéseket, illetve a szükséges tájékoztatásokat első alkalommal díjmentesen biztosítja.

Amennyiben az Érintett egy hónapon belül 2. alkalommal is kikéri ugyan azon adatokat, melyek ez idő alatt nem változtak az Adatkezelő adminisztratív költséget számít fel.

Az adminisztratív költség elszámolás alapja a mindenkori minimálbér órára vetített költsége, mint óradíj.
Továbbá a papír alapú tájékoztatási igény esetén a válasz nyomtatási költsége önköltségi áron és postázási költsége.

4.1. A hozzáféréshez való joga

Az Érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, akkor jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és az alábbi információkhoz hozzáférést kapjon:

(a) az adatkezelés céljai az adott személyes adat vonatkozásában,

(b) az érintett személyes adat kategóriái,

(c) azon címzettek kategóriái, akinek az érintett személyes adatait közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, ill. nemzetközi szervezeteket (a harmadik országbeli címzettek, továbbá a nemzetközi szervezetek részére történő adattovábbítás esetén az Érintett jogosult tájékoztatást kérni arra vonatkozóan, hogy az adattovábbítás megfelelő garanciák mellett történik-e),

(d) az érintett személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai,

(e) az Érintettet megillető érintetti jogok (helyesbítés, törlés vagy korlátozás joga, az adathordozhatósághoz való jog, valamint a tiltakozás joga az ilyen személyes adatok kezelése ellen),

(f) a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga,

(g) ha az adatot az Adatkezelő nem az Érintettől szerezte, akkor a forrásra vonatkozó minden elérhető információ,

(h) az érintett személyes adatra vonatkozó automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is; ha történik ilyen természetű adatkezelés, akkor a tájékoztatásnak ki kell terjednie az alkalmazott logikára és arra, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az Érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

Ha az Érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmét, a kért információkat széles körben használt elektronikus formában kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az Érintett másként kéri.

Az Adatkezelő az Érintettől a kérelem teljesítését megelőzően, annak tartalmának pontosítását, a kérelmezett információk, illetve adatkezelési tevékenységek pontos megjelölését kérheti.

Amennyiben az Érintett jelen pont szerinti hozzáférési joga hátrányosan érinti mások jogait és szabadságait, így különösen mások üzleti titkait vagy szellemi tulajdonát, az Adatkezelő jogosult az Érintett kérelmének teljesítését szükséges és arányos mértékben megtagadni.

Abban az esetben, amennyiben az Érintett a fenti tájékoztatást több példányban kéri, az Adatkezelő jogosult a többlet példányok elkészítésének adminisztratív költségeivel arányos és ésszerű mértékű díjat felszámítani.

Amennyiben az Érintett által megjelölt személyes adatot az Adatkezelő nem kezeli, úgy erről is köteles az Érintettet írásban tájékoztatni.

4.2. A helyesbítéshez való jog

Az Érintett jogosult ahhoz, hogy a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését kérje. Amennyiben az Érintettre vonatkozó személyes adatok hiányosak, úgy az Érintett jogosult a személyes adatok kiegészítését kérni.

A helyesbítéshez/kiegészítéshez kapcsolódó jog gyakorlása során az Érintett köteles megjelölni, hogy mely adatok pontatlanok, illetve hiányosak, továbbá köteles az Adatkezelőt a pontos, teljeskörű adatról is tájékoztatni. Az Adatkezelő jogosult indokolt esetben az Érintettet felhívni arra, hogy a pontosított adatot megfelelő módon – elsősorban okirattal - bizonyítsa az Adatkezelő számára.

Az Érintett az adatok helyesbítését, kiegészítését indokolatlan késedelem nélkül teljesíti.

Az Adatkezelő az Érintett helyesbítéshez való jogának érvényesítésére irányuló kérelmének teljesítését követően haladéktalanul tájékoztatja azon személyeket, akikkel az Érintett személyes adatait közölte, feltéve, hogy az nem lehetetlen vagy nem igényel az Adatkezelőtől aránytalan erőfeszítést. Az Érintettet kérésére az Adatkezelő tájékoztatja ezen címzettekről.

4.3. A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

Az Érintett jogosult indítványozni, hogy az Adatkezelő a reá vonatkozó személyes adato(ka)t indokolatlan késedelem nélkül törölje, amennyiben az alábbi indokok valamelyike fennáll:

(a) az Érintett által megjelölt személyes adatra nincsen szükség abból a célból, amelyből azokat az Adatkezelő gyűjtötte vagy más módon kezelte,

(b) az Adatkezelő a személyes adatot (ideértve a különleges adatot is) az Érintett hozzájárulása alapján kezelte, az Érintett a hozzájárulását írásban visszavonta és az adatkezelésnek nincs más jogalapja,

(c) az Érintett az Adatkezelő jogos érdekén alapuló adatkezelés tekintetében tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs az Adatkezelő számára olyan kényszerítő erejű jogos ok, amely elsőbbséget élvez az Érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak,

(d) az Adatkezelő a személyes adatot jogellenesen kezelte,

(e) az Adatkezelő által kezelt adatot az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy nemzeti jogban előírt jogszabályi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell,

(f) az Érintett az adatkezelés ellen tiltakozik és nincs elsőbbséget élvező ok az adatkezelésre.

Az Érintett a törléshez kapcsolódó kérelmét írásban köteles előterjeszteni és köteles megjelölni, hogy mely személyes adatot milyen okból kíván töröltetni.

Amennyiben az Adatkezelő az Érintett törléshez kapcsolódó indítványának helyt ad, úgy a kezelt személyes adatot valamennyi nyilvántartásából törli, és erről az Érintettet megfelelő módon tájékoztatja.

Abban az esetben, amennyiben az Adatkezelő az Érintett személyes adatainak törlésére köteles, az Adatkezelő minden olyan ésszerű lépést megtesz – ideértve a technikai intézkedések alkalmazását is – amely ahhoz szükséges, hogy a személyes adatok kötelező törléséről tájékoztassa azon adatkezelőket is, akik az Érintett személyes adatait azok nyilvánosságra hozatala következtében ismerték meg. Az Adatkezelő a tájékoztatójában arról köteles a többi adatkezelőt értesíteni, hogy az Érintett személyes adataira mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másolatpéldányának törlését az Érintett kérelmezte.

Az Adatkezelő az Érintett törléshez való jogának érvényesítésére irányuló kérelmének teljesítését követően haladéktalanul tájékoztatja azon személyeket, akikkel az Érintett személyes adatait közölte, feltéve, hogy az nem lehetetlen vagy nem igényel az Adatkezelőtől aránytalan erőfeszítést. Az Érintettet kérésére az Adatkezelő tájékoztatja ezen címzettekről.

Az Adatkezelő nem köteles a személyes adatok törlésére abban az esetben, ha az adatkezelés szükséges:

(a) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlásához,

(b) a magyar vagy európai uniós jogszabály által az Adatkezelőre telepített személyes adatok kezelésére irányuló kötelezettség teljesítéséhez,

(c) közérdekből vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtásához,

(d) a népegészségügy területét érintő közérdek megvalósításához,

(e) közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, feltéve, hogy az Érintett elfeledtetéshez való jogának gyakorlása következtében valószínűsíthetően lehetetlenné vagy komolyan veszélyeztetetté válna az adatkezelés,

(f) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

4.4. Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az Érintett jogosult indítványozni, hogy az Adatkezelő a reá vonatkozó személyes adato(k) kezelését, felhasználását korlátozza, amennyiben az alábbi indokok valamelyike fennáll:

(a) az Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát (ebben az esetben a korlátozás addig tart, amíg az Adatkezelő ellenőrzi az adat pontosságát),

(b) az Adatkezelő a személyes adatot jogellenesen kezelte, de az Érintett törlés helyett korlátozást kér,

(c) az Adatkezelő számára az adatkezelés célja megszűnt, de az Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez,

(d) az Érintett az Adatkezelő jogos érdekén alapuló adatkezelés tekintetében tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs az Adatkezelő számára olyan kényszerítő erejű jogos ok, amely elsőbbséget élvez az Érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak; ebben az esetben a korlátozás addig áll fenn, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Érintett jogos indokaival szemben.

Korlátozás esetén a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Érintett hozzájárulásával vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében vagy uniós, illetve valamely európai uniós tagállam fontos közérdekből lehet kezelni.

Az Adatkezelő az adatkezelés korlátozásának feloldásáról az Érintettet előzetesen tájékoztatja.

Az Adatkezelő az Érintett korlátozásához való jogának érvényesítésére irányuló kérelmének teljesítését követően haladéktalanul tájékoztatja azon személyeket, akikkel az Érintett személyes adatait közölte, feltéve, hogy az nem lehetetlen vagy nem igényel az Adatkezelőtől aránytalan erőfeszítést. Az Érintettet kérésére az Adatkezelő tájékoztatja ezen címzettekről.

4.5. A tiltakozáshoz való jog

Tekintettel arra, hogy az Adatkezelő nem végez közérdekű adatkezelést és közhatalmi jogosítványai sincsenek, nem végez tudományos vagy történelmi kutatást, illetve az adatkezelésre statisztikai célból sem kerül sor, így esetében a jogos érdeken alapuló adatkezelések esetén merülhet fel a tiltakozáshoz való jog gyakorlása.

Amennyiben az Érintettek adatainak kezelésére jogos érdekre alapítottan kerül sor, fontos garanciális jellegű rendelkezés, hogy az Érintett számára az adatkezelés kapcsán biztosítani kell a megfelelő tájékoztatást és a tiltakozás jogának érvényesítését. A jelen jogra legkésőbb az Érintettel való első kapcsolatfelvétel során kifejezetten fel kell hívni a figyelmét.

Az Érintett ennek alapján jogosult tiltakozni személyes adatainak kezelése ellen és ilyen esetben az Adatkezelő nem kezelheti tovább az Érintett személyes adatait, kivéve, ha bizonyítható, hogy

(a) az adatkezelést az Adatkezelő részéről olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben vagy

(b) az adatkezelés az Adatkezelő jogi igényeinek előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódik.

4.6. Az adathordozhatósághoz való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, az Adatkezelő által kezelt személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt az Adatkezelő akadályozná.

Az adathordozhatósághoz való jog azon személyes adatok tekintetében gyakorolhatók, amelyeket az Érintett az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott, és

(a) Az Érintett hozzájárulásán vagy szerződéses jogalapon alapul az adatkezelés, és

(b) az adatkezelés automatizált módon történik.

Amennyiben az egyébként technikailag megvalósítható, az Adatkezelő az Érintett kérésére a személyes adatokat közvetlenül egy másik, az Érintett kérelmében megjelölt adatkezelő részére továbbítja. A jelen pont szerinti adathordozhatósághoz való jog nem teremt kötelezettséget arra vonatkozóan, hogy az adatkezelők egymással műszakilag kompatibilis adatkezelő rendszereket vezessenek be vagy tartsanak fenn.

Az adathordozhatóság körében az Adatkezelő köteles ingyenesen az Érintett számára az adathordozót rendelkezésre bocsátani.

Abban az esetben, amennyiben az Adatkezelő adathordozhatósághoz való joga hátrányosan érinti mások jogait és szabadságait, így különösen mások üzleti titkait, vagy szellemi tulajdonát, az Adatkezelő jogosult az Érintett kérelmének teljesítését szükséges mértékben megtagadni.

Az adathordozhatóság körében tett intézkedés nem jelenti az adatok törlését, azokat az Adatkezelő mindaddig nyilvántartja, ameddig az adatok kezelésére az Adatkezelő megfelelő céllal, illetve jogalappal rendelkezik.

4.7. Jogorvoslathoz való jog

4.7.1. Panasztételhez való jog

Ha az Érintett úgy ítéli meg, hogy az Adatkezelő általi személyes adatainak kezelése megsérti a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályok, így különösen a GDPR, rendelkezéseit, jogában áll a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál panaszt benyújtani.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei:

Honlap: http://naih.hu/

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.

Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: +36-1-391-1400

Fax: +36-1-391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Az Érintettnek joga

ProMedicum Fogászati Központ


8200 Veszprém, Nárcisz utca 2.


+36 88 444 644


+36 30 9463 145


info@promedicum.hu


promedicum


N 47° 5′ 17,74″
E 17° 54′ 22,7″